Do Spiders Seek Shelter In My Home During The Fall?

GPCA – long1
QP – long1
NPMA – long1
EPA – long1
TPCA – long1
BOGA – long1